MENU
LOOKING FOR A
HYDRA INNOVATIVE JOB?

English text below

HiBreeding combineert de vele jaren ervaring en expertise van twee bekende namen in de Hydrangea wereld: Sjaak van Schie B.V. en The Mastergrowers. Als twee gevestigde Westlandse bedrijven kennen we elkaar en respecteren we elkaar. Daarnaast, niet geheel onbelangrijk, delen we de passie voor een product dat nog veel onontdekt potentieel heeft.

Hydrangeas zijn al vele jaren ontzettend populair als zowel huis- als tuinplant. Om dit ook te blijven is het van het uiterste belang om te blijven innoveren. Op deze manier blijven we de consument ook prikkelen en verrassen: met nieuwe variëteiten. HiBreeding heeft zich als doel gesteld om internationaal een belangrijke en impactvolle rol te spelen op het gebied  van het vergroten van het assortiment met vele nieuwe variëteiten.

Op onze teeltlocatie in De Lier werken we op dit moment met een klein en toegewijd team aan de ontwikkeling van deze nieuwe rassen. Ter uitbreiding van dit team zijn we op zoek naar een:

VEREDELAAR
(functie o.b.v. 32 uur per week)

Wat ga je doen?
In deze rol ben je verantwoordelijk voor het coördineren en het efficiënt uitvoeren van het veredelingsprocesdoormiddel van een concreet veredelingsplan. Je bent binnen de organisatie het eerste aanspreekpunt voor alle veredelingsactiviteiten.

Dit houdt onder andere in dat jij je bezig houdt met het plannen en organiseren van alle veredelingsactiviteiten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van de ontwikkeling van nieuwe rassen in lijn met de opgestelde procedures. Je werkt nauw samen met de Assistent Breeder en ondersteunt de Product Manager bij het opstellen van een commercieel en marketing plan.

Het is voor ons van groot belang dat alle nieuwe rassen op een juiste manier wordt geregistreerd, en dat kwekersrechten en patenten op een juiste manier en tijdig worden aangevraagd en de termijnen bewaakt worden.Het borgen en beschermen van de opgedane kennis binnen de organisatie valt ook onder jouw takenpakket.

Verder ben je verantwoordelijk voor:
· Het volgen van ontwikkelingen in de markt door het bezoeken van klanten, veredelaars en beurzen en de vertaalslag maken naar kansen voor HiBreeding;
· Het managen van de verschillende informatievoorzieningen richting directie en overige stakeholders;
· Het analyseren van de geregistreerde veredelingsresultaten en de koppeling maken met de veredelingsplannen om zo een gedegen advies over de verdere aanpak richting directie te geven;
· En tot slot draag jij er zorg voor dat alle evaluaties, selecties en overige kennis op een juiste manier digitaal wordt geborgd.

Waar zijn we naar op zoek?
Wij zoeken een gedreven Veredelaar met relevante werkervaring. Het is voor ons minder relevant hoeveel jaren werkervaring je hebt, maar wel dat je aantoonbaar kennis hebt van ons werkveld. Daarnaast heb je affiniteit met onze producten en krijg je er energie van om vanuit jouw expertise gebied een bijdrage te leveren aan onze doelstellingen.

Wat bieden wij jou?
Naast een salaris passend bij jouw werkervaring ( maximaal € 4.236,00 bruto o.b.v. 40 uur) en secundaire arbeidsvoorwaarden in lijn met de cao Glastuinbouw, bieden wij jou de mogelijkheid om samen met ons te leren, ontwikkelen en het verschil te maken met onze mooie producten. Dit doen we niet alleen in Nederland, op onze locatie in de Lier, maar ook in samenwerking met de locatie in Portugal.

Je bent betrokken bij een internationaalbedrijf, waarin we met elkaar innoveren, veredelen, selecteren, geloven en groeien.

Geïnteresseerd?
We komen graag met jou in contact! Je kunt jouw interesse laten blijken door een mail met jouw cv en motivatie te sturen naar hr@hibreeding.com t.a.v. Marleen van der Wel. Voor vragen naar aanleiding van deze functie kun je ook een mail sturen, of telefonisch contact opnemen (06 50 61 72 28).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Kandidaten die aan ons worden voorgesteld zullen worden benaderd als directe sollicitaties.

 

English:

HiBreeding combines the many years of experience and expertise of two well-known names in the Hydrangea world: Sjaak van Schie B.V. and The Mastergrowers. As two established Westland companies, we know and respect each other. And, not unimportantly, we share a passion for a product that still has a lot of undiscovered potential.

Hydrangea has been hugely popular as both a house plant and garden plant, and for many years. To consolidate that status, innovation is indispensable. Consumers are mainly triggered by new varieties. Varieties that don’t just offer more of the same, but that positively enhance the assortment. HiBreedingaimstoplayan important role in renewingtheHydrangea range.

At our cultivation site in De Lier, we are currently working with a small and dedicated team to develop these new varieties. Toexpandthis team, we are lookingfor a:

BREEDER
(position based on 32 hours per week)

What will you do?
In this role, you are responsible for coordinating and efficiently executing the breeding process through a concrete breeding plan. Within the organisation, you are the first point of contact for all breeding activities.

This includes planning and organising all breeding activities. You are also responsible for supervising the development of new varieties in line with the established procedures. You work closely with the Assistant Breeder and support the Product Manager in drawing up a commercial and marketing plan.

It is of great importance to us that all new varieties are properly registered, and that breeders' rights and patents are applied for in a correct and timely manner and the deadlines are monitored. Securing and protecting the knowledge acquired within the organisation also belongs to your duties.

Furthermore, you will be responsible for:
· Monitoring market developments by visiting customers, breeders and trade fairs and translating these into opportunities for HiBreeding;
· Managing thevarious information facilitiestowards management andother stakeholders;
· Analysing the registered breeding results and linking them to the breeding plans in order to provide sound advice on the further approach to the management;
· And finally, you ensure that all evaluations, selections and other knowledge is properly secured digitally.

What are we looking for?
We are looking for a driven Breeder with relevant work experience. It is less relevant to us how many years of work experience you have, but rather that you have demonstrable knowledge of our field. In addition, you have an affinity with our products and get energy from contributing to our objectives from your area of expertise.

What do we offer you?
Besides a salary appropriate to your work experience (maximum € 4.236 gross based on 40 hours) and secondary benefits in line with the collective labour agreement for greenhouse horticulture, we offer you the opportunity to learn, develop and make a difference with our beautiful products. We do not only manage this in the Netherlands, at our location in de Lier, but also in cooperation with the location in Portugal.

You will be involved in an international company, in which we innovate, breed, select, believe and grow together.

Interested?
We would love to get in touch with you! You can express your interest by sending an e-mail with your CV and motivation to hr@hibreeding.com for the attention of Marleen van der Wel. For questions about this position, you can also send an e-mail or contact us by telephone (+31 6 50 61 72 28).

Acquisition in response to this vacancy is not appreciated. Candidates introduced to us will be approached as direct applications.